Litania (II)

LITANIA
ku czci bł. Bronisławy, norbertanki
Zakonnicy klasztoru zwierzynieckiego Patronki Polski
(Do prywarnego odmawiania)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson! Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas! Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami! Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami! Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Maryjo, módl się za nami!
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Błogosławiona Bronisławo,
Oblubienico Pana Jezusa,
Służebnico wierna Najświętszej Maryi Panny,
Córko czcigodna św. Norberta,
Różo wonna w Zakonie norbertańskim,
Chlubo i strażniczko klasztoru zwierzynieckiego,
Profesko Zgromadzenia zwierzynieckiego,
W młodym wieku na służbę Bogu się oddająca,
Pochodnio przed tronem Boga gorejąca,
Serce Boże rozweselająca,
Pogardzicielko światowej próżności i doczesnej wielkości,
Pogromicielko szatana,
W rozmyślaniu pobożnym ku Niebu się wzbijająca,
Miłośnico Ran Chrystusowych,
Krzyże i utrapienia chętnie dla Boga znosząca,
Obrazie cierpliwości,
Przykładzie wstrzemięźliwości życia,
Miłośnłco ubóstwa,
Lilio czystości,
Zwierciadło ochotnego posłuszeństwa,
Wzorze najgłębszej pokory,
Mistrzyni cnót znamienitych,
Opiekunko do Ciebie się uciekających,
Opiekunko sierot i dusz w Czyśćcu cierpiących,
W utrapieniach i nieszczęściach osłodo,
Uzdrowienie chorych,
Przyjaciółko Ciebie szczerze miłujących,
Doznana obrono ludu krakowskiego,
Patronko Królestwa Polskiego,
My grzeszni przez Ciebie Pana Boga prosimy, przyczyń się za nami. Przez świątobliwość życia Twego, uproś nam życia świątobliwego zamiłowame.
Przez głęboką pokorę Twoją, uproś nam wzgardę próżności światowych.
Przez obfitość łask Boskich Tobie udzielonych, uproś nam odpuszczenie grzechów i zbawienie duszy.
Przez obecność Boga przy Twojej śmierci, uproś nam obecność Boga w godzinę śmierci naszej.
Przez szczęśliwą śmierć Twoją, uproś nam skonanie dobre i śmierć w Łasce Bożej.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Módl się za nami błogosławiona Bronisławo,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

Módlmy się: Łaskawy i Wszechmogący Boże, wieczna słodyczy Ciebie kochających; dzielna tarczo nadzieję w Tobie pokładających, Korono panieńskiej czystości, proszę Cię przez zasługi i przyczynę bł. Bronisławy, służebnicy Twojej, nie gardź naszym najpokorniejszym błaganiem, a broń nas od zguby wiecznej, jaką nam nieprzyjaciel dusz ludzkich zgotować usiłuje. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.