4/ Z norbertańskiej niwy: Modlitwy ku czci św. Ojca Norberta

O zachowanie wiary i dobrych obyczajów

            Boże, któryś błogosławionego Norberta, Wyznawcę Twojego i Biskupa, sławnym głosicielem słowa Twojego uczyniłeś i przez niego Kościół Twój nowym potomstwem wzbogaciłeś, spraw, prosimy, abyśmy za jego prośbami a przy Twojej pomocy spełniali to, co On słowem i przykładem nauczał.
            Wzbudź Panie, w Kościele Twoim ducha, w którym Ci służył błogosławiony Norbert, Wyznawca Twój i Biskup, abyśmy nim napełnieni, starali się kochać, co on ukochał i wykonywać, co nauczał.
            Daj nam sługom Twoim Panie, za wstawiennictwem św. Norberta wytrwanie w Twojej wierze i prostocie, abyśmy w miłości Twojej ugruntowani, żadną pokusą od jej doskonałości odwieść się nie dali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Prośba o zachowanie ślubów św.

O dar posłuszeństwa

Ant. Prawdziwy miłośnik i wykonawca posłuszeństwa św. Norbert, jak najjaśniejsza gwiazda świeci na firmamencie Kościoła.

V. Synowie mądrości, kościół sprawiedliwych.
R. Dowodem ich posłuszeństwo i miłość.

Módlmy się:
Wszechmogący wieczny Boże, który wielkiemu przyjacielowi Twojemu św. Norbertowi pokornego ducha posłuszeństwa udzieliłeś: daj, prosimy, nam sługom Twoim, abyśmy stawszy się naśladowcami św. Ojca naszego, zaparli się własnej woli i w krzyżu posłuszeństwa aż do śmierci wytrwali. Przez Pana naszego.

O dar czystości

Ant. Norbert, sławny miłośnik czystości, ciało swoje ustawicznie umartwiał i nieskalanym zachowywał.
V. Sprawiedliwy róść będzie jako lilia.
R. I kwitnąć będzie na wieki przed Panem.

Módlmy się:
            Wszechmogący wieczny Boże, który św. Ojcu, gorliwemu słudze Twojemu Norbertowi, dla jego przedziwnych umartwień, dla gorącości w modlitwie i rozmyślaniu, a nade wszystko przy współdziałaniu niebieskiej rosy łaski Twojej, anielskiego daru czystości udzieliłeś: błagamy niezmierną dobroć Twoją, abyś nas tymże zamiłowaniem czystości napełnić raczył, byśmy za łaską Twoją, ochoczo biegli tą drogą, którą on obrał. Przez Pana naszego.


O dar ubóstwa

Ant. Ubogi duchem św. Norbert, w mieszkaniu ubóstwa swego wielkiego szczęścia dostąpił.
V. Rozproszył, dał ubogim.
R. Sprawiedliwość jego trwa na wieki.

Módlmy się:
            Boże, który św. Norberta Ojca naszego ze świata wyprowadziwszy, wzgardzicielem bogactw uczyniłeś i jako jasne zwierciadło ubóstwa za wzór ludziom podałeś: spraw, prosimy, abyśmy wzgardzili szczęściem doczesnym, a do wiecznych bogactw nieba pragnienia nasze kierowali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.