Modlitwy różne

Modlitwa kościelna

Panie Jezu Chryste, który na pokornej drodze Krzyża Twego serca wiernych podnosisz ku sobie, spraw miłościwie, abyśmy za przykładem bł. Bronisławy, po nędzach doczesnego życia, zasłużyli sobie być uczestnikami chwały Twojej, który żyjesz i królujesz Bóg na wieki wieków. Amen.


Modlitwa o kanonizację bł. Bronisławy

Boże, który wybrałeś bł. Bronisławę, aby wdziękiem cnót swoich pociągała serca nasze ku Tobie i dlatego utrzymywałeś cudownie cześć dla niej przez sześć wieków w Kościele Twoim, wysłuchując łaskawie modlitwy, zanoszone przez jej przyczynę, racz wsławić nowymi cudami tę wierną Służebnicę Twoją, by zaliczona w grono Świętych, cześć odbierała od wszystkich wyznawców Chrystusowych, dla chwały Imienia Twego Najświętszego. Amen.

Modlitwa podczas nieustannej Nowenny

Bł. Bronisławo, która tak skutecznie broniłaś lud polski od zarazy i chorób wszelakich, obroń i teraz modlitwami swymi u tronu Wszechmogącego Boga naród nasz i cały Kościół przed zalewem bezbożności!
Wyjednaj nawrócenie wszystkim nieprzyjaciołom Boga, by nie triumfowali ani na chwilę, ale zawstydzeni za winy swoje, ukorzyli się przed Jego wielkością i oddali Mu należną cześć i uwielbienie.
Uproś też obfite łaski Boże Kościołowi Świętemu, naszej ojczyźnie, diecezji i tym wszystkim, którzy w potrzebach swych udają się do Ciebie lub w jakikolwiek sposób starają się przyspieszyć chwilę Twej kanonizacji.
Wsław, o Panie, bł. Bronisławę obfitością łask i cudów Twej potęgi, abyśmy rychło opowiadali miłosierdzie Twoje, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(W każdy wtorek, o godz. 19°°, odprawia się Msza Święta ku czci bł. Bronisławy przed jej ołtarzem i relikwiami, po czym odmawia się litanię i powyższą modlitwę. Wierni mogą też nadsyłać swoje intencje i prośby o łaski, celem włączenia ich do tej nowenny).


O miłość Bożą

Bł. Bronisławo, najprzykładniejsza córko św. Norberta, która obrałaś sobie życie zakonne nie dla pobudek ziemskich, ale by okazać najwyższą swą miłość Bogu i dlatego wyrzekłaś się wszystkiego, cokolwiek może człowiekowi sprawić przyjemność na tym świecie, uproś nam łaskę, byśmy kierując się tymi samymi uczuciami we wszystkich postanowieniach i uczynkach naszych, do śmierci w tym usposobieniu wytrwali. Amen.


O miłość bliźniego

Bł. Bronisławo, która widziałaś w bliźnich ukochane dzieci Ojca niebieskiego i dlatego życzyłaś im i czyniłaś dobrze przez życie, pocieszając smutnych, ratując nieszczęśliwych, wyproś nam łaskę do zrozumienia tego wielkiego przykazania miłości i spełnianie go w życiu naszym. Amen.


O postęp w cnotach

Bł. Bronisławo, która prowadziłaś życie zawsze zgodne z wolą Bożą i przepisami naszej św. wiary i dla tym doskonalszego służenia Bogu, wyrzekłaś się związków łączących Cię ze światem, wzgardziłaś rozkoszami doczesnymi, a po trudach pracy szukałaś ochłody w modlitwie i rozmyślaniu Męki Pańskiej, uproś nam u Pana Boga łaski do postępowania drogą cnoty, byśmy kiedyś doszli tam, gdzie Ty już szczęścia wiecznego zażywasz. Amen.


O wszystkie cnoty chrześcijańskie

O droga Oblubienico Pana Jezusa, bł. Bronisławo, umiłowana Córko Najświętszej Matki Zbawiciela, niezrównana ozdobo zakonu św. Norberta, o Panno niewinnością jaśniejąca, zwierciadło najpiękniejszych cnót i doskonałości, w które wpatrując się, możemy poznawać, jakimi być powinniśmy! W Tobie to widzimy najgorętszą miłość Pana Boga i bliźnich, najgłębszą pokorę, najuniżeńsze posłuszeństwo, największą czystość i skromność, najzupełniejsze ubóstwo, najostrzejszą pokutę, bezprzykładną cierpliwość i łaskawość, wielką gorliwość o cześć Boga i troskliwość o zbawienie dusz, najdroższą Krwią Chrystusową odkupionych, oraz tyle innych doskonałości! O, jak przedziwne zostawiłaś nam tych cnót przykłady! Jak gorącą żądzą pałało Twe serce cierpienia coraz więcej dla Jezusa Chrystusa! Jak nieugięta byłaś w przeciwnościach, umartwieniach, chorobach, boleściach i pokusach!
Te wszystkie cnoty pociągają serca nasze ku Tobie i napełniają nas zbawiennym upokorzeniem, że tak niepodobni do Ciebie jesteśmy, że nic przykrego znosić nie chcemy, a pragniemy zawsze wygód, przyjemności i życia swobodnego.
Prosimy Cię pokornie przez miłość Jezusa Pana i Jego Najświętszej Matki, uproś nam łaskę naśladowania Cię we wszystkich cnotach i żal serdeczny za grzechy, abyśmy wiecznie z Tobą Boga chwalić i w Niebie cieszyć się mogli. Amen.


Dziękczynienie za łaski udzielone bł. Bronisławie

Niech będzie nieskończenie błogosławiony Bóg, który Cię przez całe życie od grzechu ciężkiego zachował, na Oblubienicę Swą wybrał i przyozdobił niebieskimi darami łaski i godnymi podziwienia cnotami, zwłaszcza miłością, niewinnością, pokorą, posłuszeństwem, cichością i cierpliwością!
Niech będzie błogosławiona ta chwila, w której, do zakonu świętego wstąpiwszy, stałaś się dla sióstr twoich mistrzynią świątobliwego życia!
Niech będzie nieskończenie błogosławiony Jezus Chrystus, który z Krzyżem przybył do Ciebie w gronie Aniołów w godzinę śmierci, a wprowadziwszy Cię do Królestwa Niebieskiego włożył na Twoje skronie wieniec nieśmiertelnej chwały dla niewinnych Panien i świętych Wyznawców swoich zgotowany! Ofiaruję Ci Jego Serce najsłodsze, ów skarbiec wszelkiego błogosławieństwa na pomnożenie Twej radości. Amen.


Prośba na imieniny

Bł. Bronisławo, Ty żyjąc na ziemi, otrzymywałaś wszystko, o co tylko prosiłaś Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jakże daleko skuteczniejsze musi być teraz orędownictwo Twe w Niebie! Proszę Cię więc o błogosławiona Panno, abyś za mną najmilszego Oblubieńca Twego zawsze błagać i prosić raczyła! Niech przez Ciebie wierna Służebnico Boża otrzymam od Niego cierpliwość, ducha pokuty, pragnienie dźwigania krzyża, poskromienie złych namiętności, poprawę życia i odpuszczenie wszystkich grzechów moich! Niech za Twą przyczyną zdołam uniknąć wszelkiego grzechu nie tylko śmiertelnego, ale i powszedniego. Wyproś mi chęć i moc potrzebną do umartwienia ciała i pożądliwości jego, dar do ćwiczenia się w cnotach, których nam wzór zostawiłaś! Wyjednaj mi łaskę wytrwania w dobrym do końca, śmierć szczęśliwą i życie wiekuiste! Nie opuszczaj mnie nigdy, Patronko moja, osobliwie zaś w godzinę śmierci! Tobie polecam wszystkie życia mojego chwile i ostatnie tchnienie przy zejściu z tego świata. Pocieszaj mnie, broń i umacniaj, i spraw to skuteczną przyczyną Twoją i zasługami Twymi, ażeby dusza moja opuszczając tę ziemię w stanie Łaski Bożej i oczyszczenia z grzechów, bez zatrwożenia stanąć mogła przed Sądem Bożym! Amen.