3/ Z norbertańskiej niwy: Św. Ojciec Norbert założył swój zakon ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

            Ta jest powszechna i jednozgodna tradycja zakonna, poparta przez kilku poważnych pisarzy. I tak, pisze:

1. Kardynał Sfondrati: „Św. Norbert ustanowił swój zakon ku czci Niepokalanego Poczęcia, według powszechnego i jednomyślnego podania. Świadczą o tym Mszały, Brewiarze, Procesjonały i Diurnały Premonstratensów, niemniej jak dyplom i przywilej Karola VII, króla francuskiego”.
2. Opat Filip Quintanila, reformator Generalny Premonstratensów w Hiszpanii, którego słowa następujące Sfondrati przytacza: „Żadnemu zakonowi nie przysługuje w tym stopniu sławić Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny jako Premonstratensom, których przed pięćdziesięciu laty poświęcił sam ich założyciel tejże Niepokalanej Dziewicy.
3. Najpobożniejszy Querricus (Kweryk) uczeń św. Bernarda powiada, że: „Św. Norbert ze swoim świętym Zakonem, na to snać od Boskiej Opatrzności był wybrany, aby w swoim czasie dwie tajemnice rozsławił: Najśw. Eucharystię i Niepokalane Poczęcie”.
4. Łukasz Wadingus, Zakonu Minorytów pisze: „Niepokalane Poczęcie zostało objawione św. Norbertowi, założycielowi Premonstratensów, których stąd początek. Jemu bowiem objawiła się też św. Bogarodzicielka, polecając, aby ta tajemnica osobliwym sposobem czczoną była. I dlatego Mężowi świętemu białą szatę dała, aby tak on jak i jego rządom poddani bracia, na świadectwo Jej niepokalanej czystości swoje życie, mowy bez skazy wiedli.
5. Jan Bernard Keyll, Zakonu Prem., świadczy, iż: „Św. Ojciec Norbert wraz ze swoim Zakonem poświęcił się całkowicie Najśw. Pannie Maryi Niepokalanej, na której cześć ułożył Officium parvum, które aczkolwiek nie dochowało się dotąd dla złych czasów, w których herezje wszystko zniszczyć usiłowały, przecież pozostało nam zeń piękne pozdrowienie: „Ave Virgo, quae Spiritu Sancto praeservante de tanto primi parentis peccato triumphasti innoxia”. (Bądź pozdrowiona Dziewico, która z przejrzenia Ducha Św. niedotknioną grzechem pierwszych rodziców, triumfujesz).
            Uwaga: Te słowa (Ave Virgo itd.) św. Ojca Norberta tworzą Antyfonę na „Nunc dimittis” w Oficjum Niepokalanego Poczęcia (w brewiarzu premonstratenów).