Modlitwa w niesławie i prześladowaniu

Boże nieskończonej dobroci i miłosierdzia, któremu należy się wszelka cześć i chwała od rozumnego stworzenia, który także chcesz być wielbiony w dziełach Twoich, Tyś powiedział: Proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam otworzone, Tyś Słudze swej imię Bronisława dać raczył, spraw, prosimy Cię pokornie, przez zasługi tej świętej Panny, abyśmy uciekając się do Ciebie w niebezpieczeństwie lub przypadku utracenia dobrej sławy, za Jej przyczyną od wszelkiej niesławy i prześladowania obronieni i zachowani zostali, a w potrzebach zawsze pomocy Twej doznawali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Modlitwa w chorobie lub innej potrzebie

Do Ciebie uciekamy się, miłościwa Orędowniczko nasza i wierna Wspomożycielko we wszystkich potrzebach bł. Bronisławo! Racz wejrzeć miłosiernym okiem na lud upokorzony do Ciebie się garnący, który pełen ufności błaga Ciebie! Wstaw się za nami do zagniewanego Boga, który obrażony grzechami naszymi, sprawiedliwą ręką słusznie nas dotyka! Odwróć, prosimy, możną przyczyną Twoją karzącą prawicę, zjednaj nam łaskę u sprawiedliwego lecz i miłosiernego Boga, abyśmy wolni od... i wszelkiego utrapienia, chwalili Najświętsze Imię Jego wraz z Tobą swobodnym sercem na wieki! Amen.


Modlitwa o śmierć szczęśliwą

Przyczyń się za nami, bł. Bronisławo, w ową straszną godzinę, w której za Bożym wyrokiem przyjdzie rozłączyć się duszy z tym mizernym ciałem, by stanąć przed sprawiedliwym sądem! Cóż odpowiemy, jak wytłumaczymy się z zarzutów, jakie czynić nam będzie Bóg, sumienie i szatan, czyhający na zgubę dusz? O bł. Bronisławo! Patronko umierających grzeszników, o której sam szatan dał świadectwo, żeś straszna całemu Piekłu, błagam Cię, wspomnij na mnie niegodną(nego) sługę Twoją(ego) w ostatnią chwilę życia mego. Odpędź straszliwego wroga, który będzie się starał wspomnieniem dawnych grzechów przywieść mnie do rozpaczy. Wyjednaj mi łaskę zupełnego oczyszczenia się z popełnionych win i niedoskonałości, abym jak Ty, pobożnie przyjąwszy św. Sakramenty, za Twoją przyczyną mogła (mógł) przejść do szczęśliwej wieczności i Boga z radością oglądać i czcić wraz z Tobą na wieki! Amen


Codzienne uczczenie bł. Bronisławy

Pozdrawiam Cię, kolumno jedynie zbawiennej wiary, bł. Bronisławo, i proszę Cię, abyś błagała Boga za sprawiedliwymi, by na każdy dzień wzrastali w cnoty i w dobrym do końca wytrwali!

(Chwała Ojcu... itd.)

Pozdrawiam Cię, tarczo niezachwianej w Bogu nadziei, bł. Bronisławo, i proszę Cię, abyś błagała Boga za grzesznikami, aby się nawracali, a potem już zawsze w łasce Bożej żyli.

(Chwała Ojcu... itd.)

Pozdrawiam Cię, skarbnico gorącej ku Bogu miłości, bł. Bronisławo, i proszę Cię, abyś błagała Boga za niewiernymi, kacerzami i bezbożnikami, aby weszli do prawego Kościoła i służyli Bogu w duchu i prawdzie!

(Chwała Ojcu... itd.)


Westchnienie

Bądź pozdrowiona, bł. Bronisławo, która gorejąc ogniem miłości Bożej, byłaś zawsze miła i przyjemna Panu! O święta Patronko, módl się do Boga za narodem, którego jesteś chlubą, by zawsze był wiernym stróżem gorącej ojców chrześcijańskiej wiary!
Uproś też dla mnie wszelkie łaski, które by mnie od złego powstrzymały i dopomogły mi do pełnienia dobrych uczynków, zasługujących na żywot wieczny.


Modlitwa za Ojczyznę

O święta Bronisławo, heroicznych cnót pełna, Tyś przykładem swoim pokazała światu, co może w duszy chrześcijańskiej miłość, wiara i pokora. Tyś użyła wszystkich władz swej duszy do umiłowania nade wszystko Boga Twego miłością tak czystą i tak gorącą od najmłodszych lat Twoich, żeś się stała godną Oblubienicą Chrystusa Pana i dlatego już tu na ziemi kosztowałaś słodyczy niebiańskich, które są udziałem dusz, wezwanych na rajskie gody Bożego Baranka.

Łaską światła nadprzyrodzonego oświecona i umocniona niewzruszoną wiarą, rzucasz w szesnastym roku świat i wstępujesz do najostrzejszego podówczas zakonu św. Norberta. Stosując swe życie do rad ewangelicznych, widziałaś w osobie bliźniego samego Pana Jezusa jako przedmiot najwyższych swych uczuć i dlatego z rozkoszą serca służyłaś ubogim, ocierałaś ich łzy, dodawałaś im odwagi w cierpieniu, wspierałaś miłosiernie w chorobach i niedostatkach. Ty sama wyrzekłaś się dóbr ziemskich, aby się ubogacić dobrami niebieskimi i wspierać ubóstwo bliźniego. Ty byłaś tak pokorna, że nie poprzestałaś na tym, że zamieniłaś pałac książęcy na ubogą celkę klasztorną, a bogate suknie na skromny habit zakonny, a choć niewinna, poddałaś się życiu umartwienia i pokuty i niosłaś radośnie Krzyż Twego Odkupiciela, chętnie przyjmując upokorzenia i zniewagi.

O najmilsza Krzyża Chrystusowego Oblubienico, którą tak Jezus miłuje, chciejże być niebieską przyjaciółką i patronką naszą i dopomóż nam, abyśmy znosząc wszystkie krzyże i utrapienia, stali się miłymi najukochańszemu Jezusowi Twojemu!
Rzuć też narodowi naszemu choć jedno z tych miłosiernych spojrzeń, które na ziemi leczyć potrafiły najboleśniejsze choroby i rozpędzały najczarniejsze chmury serc utrapionych!

Wybłagaj u Boga drogiej Ojczyźnie naszej zagojenie wszystkich ran, ducha gorącej wiary, wzajemnej miłości i zgody!

Teraz, gdy błogosławimy Pana, że Imię Twe wsławił na tym świecie blaskiem Twych wzniosłych cnót i wiekuistą nagrodą, Ty sama nas błogosław, o święta Bronisławo ukochana, z jaśniejącego tronu, na którym zasiadasz w niebieskiej chwale. Otocz nas swą opieką wśród niebezpiecznego pielgrzymowania do królestwa niebieskiego.

Święta Bronisławo, broń sławy narodu Twego i módl się za nami do Boga! Amen.