Nowenna (I)

WIĘKSZA NOWENNA
czyli dziewięciodniowe nabożeństwo
do bł. Bronisławy w celu uproszenia sobie łask przez Jej przyczynę

(Chcąc łatwiej dostąpić łaski, dobrze będzie w czasie tej nowenny wyspowiadać się i przyjąć nabożnie Komunię Świętą. Sercem skruszonym i upokorzonym Bóg nigdy nie gardzi).

Przeżegnawszy się:
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu! Panie, pospiesz się ku ratunkowi memu!
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.


Modlitwa wstępna
Boże, Dawco wszelkiego dobra i dusz ludzkich Miłośniku, któryś Bł. Bronisławę dla jej świątobliwego życia chwałą wieczną ukoronował i za patronkę w potrzebach naszych dać raczył, błagamy Cię przez jej zasługi i przyczynę: racz wejrzeć łaskawie na prośby nasze, jakie Ci w tej nowennie sercem skruszonym i upokorzonym przedkładamy, a jeśli nie są przeciwne Najświętszej Woli Twojej i ku zbawieniu nam posłużą, daj, niech się spełnią ku chwale Imienia Twego, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Dzień pierwszy
Wiara

„Sprawiedliwy z wiary żyje" (Rz 1, 17)

Żywa wiara ukazywała bł. Bronisławie już od zarania życia w pełnym świetle wysoką wartość dóbr wiecznych, a znikomość doczesnych. Dlatego nie przywiązywała serca do bogactw i zaszczytów swego wysokiego rodu, ale porzuciła je wspaniałomyślnie, idąc za głosem powołującym Ją na służbę Bożą w klasztorze, gdzie spodziewała się tym łatwiej osiągnąć cel życia, tj. posiąść Boga na wieki. A ja czy pamiętam w życiu o tym celu? Czy dla niego żyję? Dokąd zdążają moje myśli, słowa, uczynki?


Modlitwa
O, Panno mądra, która umiałaś wybierać między skarbami Nieba i ziemi, wyproś mi wiarę żywą i mocną, która by przyświecała mi podczas krótkiej pielgrzymki tego życia i doprowadziła mnie do szczęścia wiekuistego. Amen.


Postanowienie: Przypomnę sobie rzeczy ostateczne: śmierć, sąd, niebo, piekło i w świetle ich poprawię kierunek mego życia.


Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwalą Ojcu i litania.
Dzień drugi
Nadzieja

„Ufajcie, Jam zwyciężył świat! (J 16,33)

Bł. Bronisława zrozumiała tę naukę Pana Jezusa, że aby osiągnąć Niebo, nie wystarczy wierzyć w jego istnienie, ale trzeba je zdobyć przez walkę ze złem, które jest w nas i wkoło nas i przez pełnienie dobrych uczynków, a przy tym ufać, że Bóg da nam je z dobroci Swojej w życiu przyszłym, jeśli korzystać będziemy z Jego łaski w tym życiu.
Dlatego nie poprzestała na porzuceniu świata, ale w murach zakonnych ukryta, ćwiczyła się pilnie we wszystkich cnotach. A moja ufność w obietnice Pańskie jaka? Czy moje uczynki zasługują na Niebo?


Modlitwa
O! wiema Oblubienico Boża, która umiałaś korzystać z czasu łaski, aby zebrać skarb zasług na Niebo, wyproś mi mocną nadzieję i wielką gorliwość w pracy nad zapewnieniem sobie zbawienia duszy!


Postanowienie: Spełnię jakiś dobry uczynek, godny Nieba.


Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i litania.
Dzień trzeci
Miłość

„Tak Bóg umifowal świat,
że Syna swego Jednorodzonego dal,
aby wszelki, kto wierzy weń, nie zginął,
ale miał żywot wieczny" (J 3,16)

Rozważając, co uczynił dla nas Pan Jezus w życiu i Męce swojej, jak wielką miłość okazał nam Bóg, dając nam Syna Swego za Odkupiciela, zapłonęła bł. Bronisława gorącą miłością ku tak dobremu Ojcu i całe serce Mu oddała, niczego nie pragnąc, jak tylko spełnić Jego wolę, żyć tylko dla Niego... A jaka jest moja miłość dla Boga? Jak spełniam przykazania Boże i obowiązki mego stanu?


Modlitwa
Bł. Bronisławo, pałająca najwyższą miłością Ukrzyżowanego Zbawiciela, wyjednaj mi u Niego tak gorącą miłość, która by mnie nieustannie zwracała ku Bogu, a kiedyś wiecznie z Nim mnie połączyła.


Postanowienie: Dowiodę Bogu czynem mojej miłości, zdobywając się na jakąś ofiarę dla Niego... unikając grzechu itp.


Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwalą Ojcu i litania.
Dzień czwarty
Pokora

„Wejrzał na niskość Służebnicy swojej " (Łk 1,48)

Matka Najświętsza została wyniesiona ponad Aniołów i wszystkich Świętych, iż najniżej zstąpiła w swej pokorze. W ślad za nią poszła bł. Bronisława. Rozważając swą nicość jako stworzenia oraz wszystkie nędze upadłej natury ludzkiej w świetle laski Bożej, gardziła sama sobą i pragnęła, aby nią gardzono. Dlatego rzucała się często pod stopy sióstr zakonnych, błagając; „Depczcie, święte siostry, proch nędzny, bo niegodna jestem zostawać pod nogami waszymi". A ja, czy lubię ostatnie miejsce? Może jestem pełen (pełna) miłości własnej i nie znoszę najmniejszego upokorzenia?


Modlitwa
O! wzorze najgłębszej pokory, bł. Bronisławo, wyproś mi u Boga łaskę pokory, abym zasłużył(a) na łaskawe wejrzenie Boga, który pysznym się sprzeciwia, a pokornych ku Sobie podnosi.


Postanowienie: Będę szukał(a) w życiu chwały Bożej, nie własnej. Spełnię dziś jakiś akt pokory.


Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo, Chwalą Ojcu i litania.


Dzień piąty
Modlitwa

„ Proście, a będzie wam dane szukajcie,
a znajdziecie, kołaczcie,
a będzie wam otworzone" (Łk 11,9)

Zbawienie ludzkie jest laską, o którą prosić i na nią pracować musimy przez całe życie. Łaski potrzebne do zbawienia otrzymujemy przez modlitwę. Poza tym modlitwa jest obcowaniem z Panem Bogiem, które uświęca, rozmową dziecka kochającego z najlepszym Ojcem, który jest w Niebie. Tak pojmowała modlitwę bł. Bronisława i dlatego tak chętnie i często jej się oddawała. A ja czy chętnie spieszę do kościoła, aby oddać cześć Panu Jezusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie, mówię do Niego, słucham Go? Jak spełniam wielki obowiązek modlitwy?


Modlitwa
Bł. Bronisławo, w rozmyślaniu pobożnym ku Niebu się wzbijająca, wyjednaj mi zamiłowanie modlitwy, a z nią wszystkie łaski, potrzebne do zbawienia i uświęcenia mej duszy.


Postanowienie: Poświęcę dziś osobną chwilkę na dobrą modlitwę (pełną czci, pokory i ufności) u stóp Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie (jeśli to możliwe).


Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i litania.


Dzień szósty
Cierpienie

„ Czyż nie było potrzeba,
aby Chrystus cierpiał
i tak wszedł do chwały swojej?" (Łk 24, 26)


Tymi słowy, wyrzeczonymi do uczniów, idących do Emaus, poucza nas Chrystus Pan, że jak On przez cierpienie wysłużył nam łaskę zbawienia i doszedł do chwały, tak i my również, niosąc krzyż swój za Nim na każdy dzień, możemy tą tylko drogą dojść do Nieba. Zrozumiała tę prawdę bł. Bronisława i nie tylko znosiła z poddaniem się Woli Bożej zesłane jej krzyże przez Opatrzność, ale tak umiłowała cierpienie, iż sama je sobie zadawała, aby się upodobnić do cierpiącego Zbawiciela. A jaka jest moja cierpliwość w przeciwnościach? Czy przyjmuję cierpienia z Ręki Boga, z poddaniem się, miłością?


Modlitwa
O wielka miłośnico Krzyża Jezusowego! Wyproś mi ochotne poddanie się Woli Bożej we wszystkich dolegliwościach tego życia, aby one oczyściły mnie z grzechów i przymnożyły mi szczęścia w Niebie.


Postanowienia: Pierwsze cierpienie, jakie mnie spotka, przyjmę z poddaniem się Woli Bożej.


Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i litania.


Dzień siódmy
Miłosierdzie

„Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią " (Mt 5,7)


Jedną z najpiękniejszych cnót, zdobiących bł. Bronisławę, która pociąga do niej serca, to miłosierdzie dla cierpiących i potrzebujących wsparcia, pociechy. Dobroć jej nie znająca granic za życia, okazuje się tym więcej teraz, gdy u tronu Bożego cieszy się pełnią szczęścia i może wyjednać wszystko. Łaski zaś, które tak hojnie wyprasza przez siedem wieków, świadczą, jak litościwie skłania się ku tym, którzy ją o wstawiennictwo proszą. A ja czy mam serce czułe na cierpienia i niedolę bliźnich? Czy pamiętam o tym, że miarą Miłosierdzia Bożego dla mnie będzie miłosierdzie moje dla drugich?


Modlitwa
Opiekunko do Ciebie się uciekających, bł. Bronisławo, która nie mogłaś nigdy patrzeć obojętnie na cierpienia i potrzeby bliźnich, wstaw się za mną do Miłosierdzia Bożego, wyproś mi odpuszczenie grzechów, zbawienie duszy i cnotę miłosierdzia dla bliźnich.


Postanowienie: Spełnię jakiś uczynek miłosierdzia chrześcijańskiego co do duszy lub ciała.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i litania.
Dzień ósmy
Cześć Niepokalanej Dziewicy

„Blogosławiony ten, kto mnie słucha,
kto co dzień u drzwi moich czeka,
by czuwać u progu mej bramy" (Prz 8, 34)

Bł. Bronisława, odziana białą sukienką Niepokalanej Dziewicy, którą z rąk Jej otrzymał święty Patriarcha Zakonu, kochała serdecznie swą Niebieską Matkę. Cześć tę i miłość okazywała, naśladując Ją w cnotach, szczególnie w czystości i niewinności życia, odmawiając do Niej pobożnie modlitwy i różaniec. Matka Boża odwzajemniła się również miłością bł. Bronisławie, na przykład ukazując się jej w chwili śmierci św. Jacka, córką swoją nazwać ją raczyła. A ja czy kocham Najświętszą Matkę? Czy chętnie się do Niej modlę? Czy odmawiam koronkę?


Modlitwa
O ukochana Córko Najświętszej Panny, z którą Cię tak serdeczna miłość łączyła, wyproś mi prawdziwe nabożeństwo do Tej Niepokalanej Dziewicy, która jest Matką naszą.


Postanowienie: Odmówię pobożnie cząstkę Różańca lub wykonam jakiś akt miłości do Najświętszej Maryi Panny.


Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwalą Ojcu i litania.


Dzień dziewiąty
Wytrwanie

„A wy, bracia, nie ustawajcie, dobrze czyniąc " (2 Tes 3,13)

Nie wystarczy dobrze zacząć, ale trzeba wytrwać do końca w wiernej służbie Bogu, aby Go posiąść w nagrodę na wieki. Jest to łaska największa, na którą niczym zasłużyć nie możemy, ale tylko prosić o nią pokornie i spodziewać się jej po Miłosierdziu Bożym; jednak przez życie prawdziwie chrześcijańskie powinniśmy przygotować się na jej przyjęcie. Bł. Bronisława otrzymała już za życia zapewnienie chwały wiecznej za godne noszenie krzyża, jednak do ostatniej chwili życia wytrwała w swoich modlitwach, umartwieniach i najdoskonalszym spełnianiu swoich obowiązków. A ja, czy modlę się o dar wytrwania przy Bogu do końca? Czy stoję silnie przy Nim, zawsze, w czasie pokus i przeciwności?


Modlitwa
O bł. Bronisławo! Bądź nam matką w życiu i przy zgonie, wyproś nam obecność Boską w godzinę śmierci, abyśmy żyjąc i umierając dla Boga mogli się cieszyć wraz z Tobą oglądaniem i miłowaniem Go na wieki.


Postanowienie: Będę modlić się często o śmierć szczęśliwą. Pamięć o śmierci pobudza do lepszego życia.


Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo, Chwalą Ojcu i litania.